شرایط صدور پروانه کسب

شرایط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف دفاتر مشاورین املاک اصفهان:
بر اساس ماده ۸ آئین نامه اجرائی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب
(موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) و سایر مواد و آئین نامه های ذیربط قانون مذکور- مصوب ۱۳۹۴/۸/۵ کمیسیون نظارت مرکز استان اصفهان
شرایط واحد صنفی:

۱. حداقل مساحت واحد صنفی ۲۰ مترمربع
۲. واحد صنفی می بایست مجهز به سیستم رایانه و اینترنت باشد.
۳. نصب نرم افزار جهت ثبت کلیه معاملات و اطلاعات مربوط به پیشنهاد دهندگان معاملات ملکی و اجاره ای
۴. نصب سیستم pos ، صندوق مکانیزه فروش
۵. کپسول آتش نشانی
۶. نصب دوربین مدار بسته
کلیه اعضاء مکلفند تمام مقررات این اساسنامه و آئین نامه های مربوطه و مقررات قانون نظام صنفی را رعایت کنند.

فهرست