اعضای هیئت مدیره

رییس اتحادیه املاک اصفهان
رسول جهانگیری
مشخصات تماس:
۰۹۱۳۱۱۱۳۹۷۵
نایب رییس اول اتحادیه املاک
سید امیر خلیفه سلطانی
مشخصات تماس:
۰۹۱۳۱۱۵۵۶۳۹
نایب رییس دوم اتحادیه املاک
مسعود احمدی
مشخصات تماس:
۰۳۱۳۲۶۶۴۴۵۰-۱۱۰
دبیر اتحادیه املاک
احمد علی آقاجان
مشخصات تماس:
۰۹۱۳۳۲۸۴۱۷۲
خزانه دار اتحادیه املاک
غلامرضا فهمیده
مشخصات تماس:
۰۹۱۳۳۰۲۳۷۸۹
عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک
مسئول کمیسیون حل اختلاف
سید مهدی حجازی
مشخصات تماس:
۰۹۱۳۱۶۶۱۱۶۲
عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک
مسئول کمیسیون بازرسی
رضا چراغی
مشخصات تماس:
۰۹۱۳۲۰۱۲۳۰۱
بازرس هیأت مدیره اتحادیه املاک
سید محمد حسینی
مشخصات تماس:
۰۳۱۳۲۶۶۴۴۵۰-۱۱۱

فهرست